[InternetShortcut] URL=http://lshh8422.cn.jzhwys.com/ IconIndex=1